Loading
Loading

Feedo bazárek - Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro zprostředkování prodeje použitého zboží v sekci Feedo Bazárek v internetovém obchodě www.feedo.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti komitenta (zákazníka) a komisionáře. Jako takové jsou nedílnou součástí smlouvy o komisi mezi komisionářem a komitentem.
 2. Veškeré smluvní vztahy mezi komisionářem a komitentem s trvalým bydlištěm nebo sídlem v České republice jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy, které neupravují obchodní podmínky, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na spotřebitele, Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění („Zákon o ochraně spotřebitele“).


Definice

 1. Komisionář je MyMedia s.r.o., se sídlem Plaská 622/3, 150 00, Praha 5 – Smíchov, IČO: 29015901, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160111. Uvedená adresa sídla Komisionáře je současně poštovní adresou pro doručování.
 2. Komitent je osoba, pro kterou Komisionář obstarává vlastním jménem a na její účet prodej použitého zboží v sekci Feedo Bazárek. Komitentem může být spotřebitel – člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Komisionářem („Spotřebitel“).
 3. Komitentem může být rovněž podnikatel ve smyslu § 420 Občanského zákoníku.
 4. Kupující je zákazník internetového obchodu www.feedo.cz.
 5. Smlouva je smlouvou o komisi ve smyslu § 2455 a násl. Občanského zákoníku, která je uzavírána mezi Komisionářem a Komitentem.


Smlouva

 1. Komisionář se zavazuje, že bude prodávat Kupujícím vlastním jménem a na účet Komitenta použité zboží („Zboží“) blíže specifikované Komitentem vyplněním formuláře („Formulář“).
 2. Zboží zůstává až do jeho prodeje Kupujícímu a do úplné úhrady kupní ceny Zboží ze strany Kupujícího ve vlastnictví Komitenta.
 3. Komitent se zavazuje za obstarání prodeje zboží zaplatit Komisionáři odměnu („Odměna“).
 4. Odesláním vyplněného Formuláře se rozumí nabídka Komitenta adresovaná Komisionáři k uzavření Smlouvy. Doručení vyplněného Formuláře je neprodleně Komitentovi potvrzeno e-mailem na e-mailovou adresu Komitenta uvedenou ve Formuláři, což však ještě neznamená, že Komisionář návrh Smlouvy akceptoval a že Smlouva byla uzavřena. Smlouva je uzavřena až okamžikem převzetí Zboží určeného k prodeji ze strany Komisionáře (osobním převzetím nebo převzetím zásilky se Zbožím) a doručením závazné akceptace návrhu Smlouvy ze strany Komisionáře, která bude zaslaná na e-mailovou adresu Komitenta neprodleně po převzetí Zboží.
 5. Komitent prohlašuje, že je výlučným vlastníkem Zboží, Zboží nepochází z trestné činnosti a je oprávněn s ním disponovat.
 6. Odesláním vyplněného Formuláře Komitent potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Komitent dostatečným způsobem před vlastním odesláním Formuláře upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Komitentovi by neměly vzniknout náklady na použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy a jejich použití Komitent nenamítá. Před odesláním vyplněného Formuláře může Komitent zkontrolovat a měnit vstupní údaje v něm obsažené, které do něj vyplnil.
 7. Komisionář si vyhrazuje právo neuzavřít Smlouvu a vrátit zboží na náklady komitenta zpět v těchto případech:

a. O Zboží nemá zájem – v případě, že je Zboží podle názoru Komisionáře neprodejné nebo navrhovaná minimální cena zboží 50 kč a vyšší podle názoru Komisionáře činí Zboží neprodejné.

b. Falešný návrh Smlouvy – za falešný návrh Smlouvy je považován Formulář vyplněný nesmyslnými údaji, Komitent o jeho odeslání neví (hloupé žerty) nebo s ním nesouhlasí (v případě ověřování návrhu Smlouvy). V takovém případě se Komisionář pokusí spojit s Komitentem e-mailem či telefonem a vyjasnit vzniklou situaci.

c. Komitent nabízí velké množství Zboží – v případě, že má Komitent zájem o obstarání prodeje velké množství Zboží (více než 500 kusů), je potřebné předem kontaktovat Komisionáře emailem a domluvit se na možnostech a podmínkách prodeje.

 1. V případě změny návrhu Smlouvy je takto změněný návrh Smlouvy závazný pro obě smluvní strany okamžikem potvrzení změny návrhu Smlouvy Komisionářem.
 2. Okamžikem uzavření Smlouvy je Smlouva pro smluvní strany závazná.
 3. Smlouva je po svém uzavření archivována Komisionářem. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 4. Komisionář si i po uzavření Smlouvy vyhrazuje právo vyřadit Zboží z prodeje.
 5. Smluvní strany se dohodly, že v případě obstarání prodeje Zboží Kupujícímu má Komitent nárok na 40 % z inkasované částky za prodej Zboží bez DPH. Zbytek inkasované částky za Zboží bez DPH představuje Odměna Komisionáře. Odměna pokrývá náklady Komisionáře, které Komisionáři vzniknou v důsledku obstarání prodeje Zboží. Komitentovi se jeho částka za prodané Zboží vyplácí do 45 dnů od ukončení prodeje v souladu s požadavkem Komitenta ve Formuláři, a to výhradně na bankovní účet, který Komitent uvedl ve Formuláři. Ve stejné lhůtě je Komitent informován o plnění Smlouvy ze strany Komisionáře. Náklady za kurýra, který vyzvedl Zboží od Komitenta a který v případě požadavku Komitenta na vrácení neprodaného Zboží neprodané Zboží Komitentovi doručí, budou Komitentovi odečteny z částky k proplacení.
 6. Komisionář se zavazuje obstarávat prodej Zboží na internetové stránce www.feedo.cz maximálně po dobu 3 měsíce od uzavření Smlouvy. Pokud se Zboží do té doby neprodá, Komisionář Zboží vrátí Komitentovi na jeho náklady, v případě, že o to Komitent ve Formuláři požádá. V případě, že o to Komitent ve Formuláři nepožádá, výslovně souhlasí s tím, že Zboží bude jeho jménem darováno k obecně-prospěšným účelům a k tomuto Komisionáře výslovně zmocňuje.
 7. Komisionář se může při obstarání prodeje Zboží od pokynů Komitenta odchýlit, pouze je-li to v zájmu Komitenta a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas. Komitent může ve Formuláři uvést i požadovanou minimální cenu Zboží, prodá-li však Komisionář Zboží za cenu nižší než 25 procent požadované minimální ceny, není k tomu potřebný předchozí souhlas Komitenta.

Ukončení Smlouvy

 1. V souladu s § 1829 Občanského zákoníku, může Komitent – Spotřebitel bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od Smlouvy do 14 dní ode dne uzavření Smlouvy. Komisionář v případě využití práva na odstoupení od Smlouvy vydá Komitentovi Zboží, ledaže Zboží ještě nebylo prodáno Kupujícímu. V takovém případě není možné od Smlouvy odstoupit, s tím je Komitent seznámen a dává k tomu výslovný souhlas. Prodávající upozorňuje Komitenta – Spotřebitele, že sám ponese náklady spojené s vrácením Zboží.
 2. Postup při odstoupení od Smlouvy je takový, že Komitent – Spotřebitel zašle písemně na adresu Komisionáře oznámení o odstoupení od Smlouvy, které musí obsahovat následující údaje:
 1. označení adresáta – Komisionáře,
 2. text, že Spotřebitel odstupuje od Smlouvy,
 3. datum uzavření Smlouvy,
 4. jméno a příjmení Spotřebitele,
 5. adresu Spotřebitele,
 6. podpis Spotřebitele,
 7. datum podpisu.

Při nesplnění lhůty k odstoupení od Smlouvy, kdy odstoupení od Smlouvy musí být Komisionáři odesláno nejpozději 14. den od uzavření Smlouvy, je takové odstoupení od Smlouvy neplatné. Do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy musí Komisionář Zboží vrátit Komitentovi.

 1. Komisionář může odstoupit od uzavřené Smlouvy v případě porušení Smlouvy ze strany Komitenta nebo v případě, že se jakékoliv prohlášení Komitenta ukáže jako nepravdivé. Odstoupení od Smlouvy je účinné ode dne, kdy bude doručeno Komitentovi.

Ochrana osobních údajů

 1. Ustanovení této části je použitelné v případě, že Komitentem je člověk. Komisionář si váží osobních údajů Komitenta a chrání je před zneužitím. Tyto informace shromažďuje proto, aby zkvalitnil své služby. Osobní údaje Komitenta jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Komitent uzavřením Smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Komisionáře a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Toto zpracování a shromažďování osobních údajů může být ze strany Komisionáře v budoucnu použito za účelem případné nabídky obchodu a služeb Komitentovi. Komitent má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo požádat Komisionáře o vysvětlení a právo na blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci osobních údajů dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Poskytnutí osobních údajů je ze strany Komitenta dobrovolné, nicméně jejich sdělením je podmíněno uzavření Smlouvy mezi Komisionářem a Komitentem.
 2. Používáním internetového obchodu www.feedo.cz Komitent souhlasí se shromažďováním a používáním informací o Komitentovi a jeho transakcích po neurčitou dobu. Pravidla zacházení s těmito údaji jsou popsána v tomto dokumentu. Dojde-li v budoucnosti k jejich změně, budou detaily nových pravidel na těchto stránkách publikovány..
 3. Osobní data jsou poskytována externím přepravcům a bankám, kterým jsou data předávána v minimálním rozsahu, nezbytně nutném pro bezproblémové doručení Zboží a jeho úhradu.
 4. Komisionář může zpracovávat osobní údaje Komitenta i prostřednictvím cookies. Použitím internetového obchodu www.feedo.cz Komitent souhlasí s užíváním cookies ze strany Komisionáře v rozsahu dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací. Komitent může užívání cookies ze strany Komisionáře odmítnout, v takovém případě však budou některé funkcionality internetového obchodu www.feedo.cz omezeny.

Ustanovení závěrečná

 1. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou část Smlouvy.
 2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/ne-účinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
 3. Ustanovení § 2458 a § 2459 Občanského zákoníku se neaplikují.
 4. Komisionář si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek v případě změny jakýchkoliv souvisejících právních předpisů nebo v případě změny judikatury týkající se smluvních vztahů upravených těmito obchodními podmínkami.
 5. Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že si Smlouvu řádně zvážily, její celý text přečetly a pochopily a že ji uzavírají o své vůli. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly tuto jimi uzavíranou Smlouvu jakkoliv zneplatnit, učinit neúčinnou vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit její účel tak, jak jej na počátku této Smlouvy vážně deklarovaly.
 6. Předchozí znění obchodních podmínek Komisionář archivuje a poskytne je Komitentovi na vyžádání.
 7. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 19.1.2015.

Ajax loader