ovocnak

Soutěž o pobyT v luhačovicích

Soutěž probíhá od 9. 10. 2017 00:01 do 22. 10. 2017 23:59


PRAVIDLA SOUTĚŽE

  • Spotřebitelé se účastní soutěže o výhru tak, že v termínu konání soutěže: objednají přes internetový obchod Feedo.cz (www.feedo.cz) výrobky značky Ovocňák (dále jen „soutěžní nákup“). Soutěžní nákup ve smyslu předešlé věty se považuje pro účely této soutěže za řádně uskutečněný pouze v případě, že objednávka soutěžních výrobků učiněná v termínu konání soutěže bude řádně a v úplnosti uhrazena nejpozději do 7 dnů ode dne jejího vytvoření a následného potvrzení, které obdrží soutěžící e-mailem spolu s platebními údaji. 

• Za soutěžícího v soutěži o výhru se považuje osoba, která splnila všechny podmínky pro zapojení se do soutěže, tj. provedla soutěžní nákup. Soutěže se může soutěžící účastnit opakovaně, vždy novým nákupem soutěžních výrobků přes internetový obchod Feedo.cz v termínu konání soutěže. 


• Pro účely soutěže a její vyhodnocení budou u každého soutěžního nákupu evidovány tyto informace:

  •  jméno a příjmení účastníka soutěže
  •  mobilní telefonní číslo účastníka soutěžeo e-mailová adresa
  •  hodnota soutěžního nákupu
  •  přesný datum a čas vložení objednávky 
  •  datum obdržení 

• Výhercem soutěže se stane soutěžící, který v době trvání soutěže objedná a řádně a včas uhradí soutěžní nákup o nejvyšší hodnotě v porovnání se všemi ostatními nákupy. Pro účely posouzení kritéria uvedeného v předešlé větě jsou určující hodnoty jednotlivých soutěžních nákupů; pokud jeden soutěžící provede v termínu konání soutěže vícero soutěžních nákupů, jejich hodnoty se mezi sebou nesčítají. V případě shodných hodnot několika soutěžních nákupů vícero soutěžících, rozhoduje datum a čas provedení soutěžního nákupu, případně datum a čas úhrady nákupu.


• Vyhodnocení soutěže proběhne 10. 11. 2017. Vítěz soutěže bude o výhře informován e-mailem a zároveň bude jeho jméno také zveřejněno prostřednictvím facebookové stránky Lehčí život maminkám. 


• Výhra bude zaslána výhercům spolu s další objednávkou učiněnou výhercem soutěže v internetovém obchodu Feedo.cz, bude-li učiněna do 31. 12. 2018. Neučiní-li výherce po vyhodnocení soutěže do data 31. 12. 2018 objednávku prostřednictvím internetového obchodu Feedo.cz, je povinen kontaktovat organizátora soutěže, společnost MyMedia s.r.o., se sídlem Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 – Malá Strana, IČ: 29015901, a domluvit se s ním na způsobu předání výhry. V případě, že výherce nekontaktuje organizátora ani do 31.12.2018, jeho nárok na výhru zaniká. 


• Společnost MyMedia s.r.o., se sídlem Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 – Malá Strana, IČ: 29015901 – organizátor soutěže a provozovatel internetového obchodu Feedo.cz a Feedo.sk  si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže, stejně tak jako výhry, soutěž odložit, přerušit či soutěž bez náhrady zrušit v době celého trvání soutěže, přičemž soutěžící nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži.


• Účastí v soutěži nevzniká soutěžícímu nárok na výhru. Výhru nelze vymáhat soudní cestou. Výhercům nevzniká daňová povinnost spojená s přijetím výhry. 


• Pořadatel soutěže neodpovídá za případné vady a škody vzniklé výherci v souvislosti s užíváním výhry. 


• Soutěžící je v souladu a za dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, informován, že pro účely soutěže a za účelem vyhodnocení soutěže, informování výherce soutěže o výhře a zaslání výhry výherci bude pořadatel zpracovávat osobní údaje mu poskytnuté v rámci soutěže, zejm. jméno, příjmení, bydliště, datum narození. Pro informování o výhře v soutěži a zaslání výhry použije pořadatel kontaktní adresu poskytnutou soutěžícím při zaregistrování na internetovém obchodu Feedo.cz. Soutěžící uděluje pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů pro marketingové účely, zejména nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do případného odvolání souhlasu. Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas představuje doplnění dalších případných souhlasů ohledně zpracování údajů. 


• Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je pořadatel v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu osobních údajů, případně kategorii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů účastníka, příjemci, případně kategorií příjemců. Pořadatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost soutěžícího shledána oprávněnou, pořadatel neprodleně odstraní závadný stav. Nevyhoví-li pořadatel žádosti soutěžícího, má soutěžící právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výše popsaný postup nevylučuje, aby se soutěžící obrátili se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Vznikla-li v důsledku zpracování osobních údajů soutěžícímu jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jeho nároku podle zvláštního zákona.

Ajax loader