Soutěž o autosedačku Britax

Vyhrajte autosedačku Britax Römer za jediný nákup!

Soutěž probíhá od 01. 11. 2017 (00:01) do 30.11. 2017 (23:59) ve čtyřech soutěžních kolech.

 

1. soutěžní kolo 01. 11. 2017 - 07. 11. 2017                 

2. soutěžní kolo 08. 11. 2017 - 14. 11. 2017

3. soutěžní kolo 15. 11. 2017 - 21. 11. 2017

4. soutěžní kolo 22. 11. 2017 - 30. 11. 2017

 

Výhrou pro každé soutěžní kolo je autosedačka - Britax Römer Advansafix II SICT (9 kg - 36 kg).

 

• Organizátorem soutěže je společnost MyMedia s.r.o., se sídlem Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 – Malá Strana, Česká republika, IČ: 29015901, která je provozovatelem internetového obchodu Feedo.cz, Feedo.sk a Feedo.pl.

 

• Spotřebitelé se účastní soutěže o výhru tak, že v termínu konání soutěže objednají přes internetový obchod Feedo.cz (www.feedo.cz) výrobky značky Nestlé v minimální hodnotě 1799 Kč (dále jen „soutěžní nákup“). Soutěžní nákup ve smyslu předešlé věty se považuje pro účely této soutěže za řádně uskutečněný pouze v případě, že objednávka soutěžních výrobků učiněná v termínu konání soutěže bude řádně a v úplnosti uhrazena nejpozději do 7 dnů ode dne jejího vytvoření a následného potvrzení, které obdrží soutěžící e-mailem spolu s platebními údaji.

 

• Za soutěžícího v soutěži o výhru se považuje osoba, která splnila všechny podmínky pro zapojení se do soutěže, tj. provedla soutěžní nákup. Soutěže se může soutěžící účastnit opakovaně, vždy novým nákupem soutěžních výrobků přes internetový obchod Feedo.cz v termínu konání soutěže. 


• Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci organizátora, jejich rodinní příslušníci ani osoby jim blízké.

 

• Pro účely soutěže a její vyhodnocení budou u každého soutěžního nákupu evidovány tyto informace: jméno a příjmení účastníka soutěže, mobilní telefonní číslo účastníka soutěže, e-mailová adresa, hodnota soutěžního nákupu, přesný datum a čas vložení objednávky, datum obdržení.

 

• Výherce soutěžního kola bude určen na základě soutěžní mechaniky, tzv. Šťastný nákup. Za šťastný nákup je považována 20. objednávka v pořadí, která splní podmínky soutěže. Ve 3. a 4. soutěžním kole je za šťastný nákup považována každá 20. a 40. objednávka. Pokud jeden soutěžící provede v termínu konání soutěže vícero soutěžních nákupů, jejich hodnoty se mezi sebou nesčítají. V případě shodných hodnot několika soutěžních nákupů vícero soutěžících, rozhoduje datum a čas provedení soutěžního nákupu, případně datum a čas úhrady nákupu.

 

• Výherci z každého soutěžního kola budou vyhlášeni 15.12.2017. Účastník bude informován o výhře elektronicky e-mailem, a to do 7 dnů po vyhlášení jmen výherců soutěže. Jména výherců budou zároveň zveřejněny na stránce Feedo.cz, s čím soutěžící souhlasí. Účastník, který je výhercem, bude kontaktován na e-mail, který zadal v objednávce (při soutěžním nákupu). Zároveň budou výherci sděleny přesné pokyny pro čerpání výhry, jakož i o způsobu jejího předání. V případě, že výherce nekontaktuje organizátora soutěže po obdržení e-mailu o výhře do 14 dní, jeho nárok na výhru zaniká. Organizátor soutěže neodpovídá za žádné škody vzniklé výhercům v souvislosti s neuplatněním, nevyzvednutím, nepřijetím, zřeknutím se, nevyužití výhry nebo v souvislosti s uvedením chybných údajů výhercům.

 

• Výhra bude zaslána výhercům spolu s další objednávkou učiněnou výhercem soutěže v internetovém obchodu Feedo.cz, bude-li učiněna do 31. 3. 2018. Neučiní-li výherce po vyhodnocení soutěže do data 31. 3. 2018 objednávku prostřednictvím internetového obchodu Feedo.cz, je povinen kontaktovat organizátora soutěže, společnost MyMedia s.r.o., se sídlem Plaská 622/3, 150 00 Praha 5 – Malá Strana, IČ: 29015901, a domluvit se s ním na způsobu předání výhry. V případě, že výherce nekontaktuje organizátora ani do 30.4.2018, jeho nárok na výhru zaniká. 

 

• Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže, stejně tak jako výhry, soutěž odložit, přerušit či soutěž bez náhrady zrušit v době celého trvání soutěže, přičemž soutěžící nemá nárok na náhradu nákladů vynaložených na účast v soutěži. Účastí v soutěži nevzniká soutěžícímu nárok na výhru. Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

 

• Pořadatel soutěže neodpovídá za případné vady a škody vzniklé výherci v souvislosti s užíváním výhry. 

 

• Soutěžící je v souladu a za dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, informován, že pro účely soutěže a za účelem vyhodnocení soutěže, informování výherce soutěže o výhře a zaslání výhry výherci bude pořadatel zpracovávat osobní údaje mu poskytnuté v rámci soutěže, zejm. jméno, příjmení, bydliště, datum narození. Pro informování o výhře v soutěži a zaslání výhry použije pořadatel kontaktní adresu poskytnutou soutěžícím při zaregistrování na internetovém obchodu Feedo.cz. Soutěžící uděluje pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů pro marketingové účely, zejména nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do případného odvolání souhlasu. Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas představuje doplnění dalších případných souhlasů ohledně zpracování údajů. 

 

• Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je pořadatel v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu osobních údajů, případně kategorii osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů účastníka, příjemci, případně kategorií příjemců. Pořadatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat pořadatele o vysvětlení nebo požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost soutěžícího shledána oprávněnou, pořadatel neprodleně odstraní závadný stav. Nevyhoví-li pořadatel žádosti soutěžícího, má soutěžící právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výše popsaný postup nevylučuje, aby se soutěžící obrátili se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Vznikla-li v důsledku zpracování osobních údajů soutěžícímu jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jeho nároku podle zvláštního zákona.


• Na právní vztahy neupravené těmito podmínkami se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

Ajax loader