Statut spotřebitelské propagační soutěže FEEDO MAMKY

Statut spotřebitelské propagační soutěže FEEDO MAMKY 

Statut spotřebitelské propagační soutěže „FEEDO MAMKY“ (dále jen „Soutěž“) stanoví pravidla Soutěže, všeobecné podmínky pro účast v Soutěži, práva a povinnosti jejích účastníků a pravidla pro určení vítěze Soutěže. Statut Soutěže v plném znění bude k dispozici na internetové stránce www.feedo.cz. Tento statut může být změněn jedině formou písemných dodatků k tomuto statutu. 

I. 
Úvodní ustanovení, cíl Soutěže 

1. Cílem Soutěže je reklama a podpora prodeje výrobků různých značek prodávaných na webové stránce www.feedo.cz. 

2. Každý účastník se může Soutěže zúčastnit v souladu s článkem III. níže. 

II. 
Vyhlasovatel soutěže 

Vyhlašovatelem Soutěže je společnost ags 92, s.r.o., se sídlem se sídlem Poděbradská 88/55, 198 00, Praha 9, IČ: 48110591, DIČ: CZ48110591, (dále jen „Vyhlasovatel“).

III. 
Pravidlá a termín Súťaže 

. Podmínkou účasti v Soutěži je, že soutěžící musí splnit všechny podmínky uvedené na propagačním letáku nebo bannerech. Soutěž bude probíhat na sociálních sítích feedo_cz_sk v době od 22. 5. – 31. 12. 2024 (dále jen „Termín Soutěže“)

2. Do konečného vyhodnocení Soutěže, ve kterém bude určen vítěz Soutěže, budou zařazeni jen ti soutěžící, kteří splní podmínky uvedené v odstavci 1 tohoto článku statutu.

3. Účastí v soutěži způsobem uvedeným v tomto statutu dává účastník Soutěže ve smyslu zákona č.j. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) v platném znění Vyhlašovateli Soutěže souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých dobrovolně pro tuto Soutěž a to následujících osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, email a telefon za účelem zaslání výhry ak dalším obchodním a marketingovým účelům Vyhlašovatele Soutěže. Souhlas lze kdykoli písemně, formou doporučeného dopisu doručeného Vyhlašovateli odvolat, odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení písemného odvolání souhlasu Vyhlašovateli. Vyhlašovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje účastníků během Termínu Soutěže a 2 roky od ukončení Soutěže dokud účastník neodvolá svůj souhlas podle předchozí věty, podle toho co nastane dříve. Vyhlašovatel má právo na opravu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, likvidaci nebo blokování osobních údajů a další uvedené v § 29 ods. 1 zákona o ochraně osobních údajů.

4. Vyhlašovatel Soutěže si vyhrazuje právo změnit podmínky, resp. pravidla této Soutěže, včetně období jejího trvání a v odůvodněných případech Soutěž ukončit.

5. Účastí v Soutěži vyjadřuje každý účastník Soutěže svůj souhlas s pravidly této Soutěže.

6. Statut Soutěže je k dispozici na internetové stránce feedo.cz

Výhra je dárkový poukaz v hodnotě 700 Kč určený k nákupu na e-shopu feedo.cz včetně DPH, jsou v části částky, která nepřevyšuje částku 10 227 Kč včetně DPH předmětem daně z příjmů fyzických osob ve smyslu zákona o dani z příjmů v aktuálním znění. Za zdanění výhry odpovídá výlučně výherce. Vyhlašovatel je povinen oznámit výherci hodnotu výhry do 30 dnů po vyhlášení výsledků Soutěže. Prohlašovatel nehradí účastníkům Soutěže žádné náklady, které tímto vzniknou v souvislosti s výhrou v Soutěži.

8. Výsledky Soutěže jsou konečné, nelze namítat neregulérnost jejího průběhu a poskytnutí výher. Účastníci Soutěže berou na vědomí, že nemohou požadovat cenu ve vyšší hodnotě nebo ve větším množství než určí Vyhlašovatel Soutěže, a že nejsou oprávněni místo výhry požadovat peněžní plnění. Na výhru (cenu) v Soutěži nemá účastník právní nárok a výhru nelze vymáhat soudní Vyhlašovatel Soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou a jejím užíváním.

9. Vyhlašovatel Soutěže nehradí účastníkům Soutěže náklady, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí v Soutěži, resp. v souvislosti s výhrou v Soutěži.

10. Vyhlašovatel neodpovídá za zásilky nedoručené zaviněním poštovního přepravce, doručovatele kurýra, jako ani za ztracené či poškozené zásilky.

IV.
Vyhodnocení Soutěže a vítěz Soutěže

Vyhlašovatel Soutěže Soutěž vyhodnotí vždy jednou měsíčně začátkem měsíce (nejpozději do 5. dne v měsíci, počínaje dnem 1. 7. 2023. Losovat se bude ze všech zúčastněných soutěžících, kteří se zapojí do soutěže, která bude probíhat na sociálních sítích feedo_cz_sk. Všechny podmínky soutěže, jsou uvedeny v článku III.Odstavec 1 tohoto statutu. Výherce bude kontaktován přes sociální síť Instagram. Vítězem Soutěže se stane účastník Soutěže, který bude náhodně vylosován.

Vítěz je povinen nahlásit jméno, příjmení a adresu bydliště prostřednictvím e-mailu, na který bude kontaktován do 10 dnů od vyhodnocení Soutěže. V opačném případě propadá tato výhra bez možnosti náhrady vyhlašovateli.

Výhry

Vítěz Soutěže určený způsobem podle článku IV. tohoto statutu získá příslušnou výhru, která je uvedena v článku III, odstavec 1 tohoto statutu.

Záverečné ustanovenia

V případě rozporu tohoto statutu Soutěže s propagačními materiály (např. letáky) týkajícími se Soutěže resp. v případě jiných nejasností, se budou aplikovat příslušná ustanovení tohoto statutu Soutěže. Znění tohoto statutu Soutěže uveřejněného na www.feedo.cz má přednost.

Soutěž je organizována jako propagační soutěž ve smyslu § 3 ods. 5 zákona č.168/2016 S.z. o hazardních hrách a změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a není hazardní hrou.

3. Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Vyhlašovatelem Soutěže.

V Praze 22. 5. 2023