Obchodní podmínky

Obchodní Podmínky Feedo.cz 

Obecná ustanovení 

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.feedo.czprovozovaném společností ags 92, s.r.o. a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Jako takové jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. 
 1. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím s trvalým bydlištěm nebo sídlem v České republice jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy, které neupravují obchodní podmínky, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na spotřebitele, Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění („Zákon o ochraně spotřebitele“). 

Definice 

 1. Prodávající je ags 92, s.r.o., se sídlem Drahobejlova 2515/18, 190 00, Praha 9, IČ: 48110591, DIČ: CZ48110591, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16210. Uvedená adresa sídla prodávajícího je současně poštovní adresou pro doručování, ale balíky se zbožím určené na reklamaci, se mají zasílat naadresu prodejny: Feedo prodejna, Jetřichova 2463, Praha Hostivice 253 01 a balíky se zbožím určeným na odstoupení od smlouvy na adresu: Radek Jeřábek servis/autodoprava, ags92, s.r.o., areál JZD Hvězdlice, 683 41, Hvězdlice, Tel. 775 785 469. 
 1. Obchodem se rozumí internetová nebo kamenná provozovna společnosti ags 92, s.r.o., přičemž hlavně se jedná o internetový obchod www.feedo.cz. 
 1. Kupující je zákazník obchodu z bodu 2., Definice, Obchodní podmínky. 
 1. Spotřebitel je kupující – fyzická osoba, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 
 1. Podnikatel je kupující, který uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. 

 

Kupní smlouva  

 1. Kupující odešle objednávku zboží kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Kupujícímu by neměly vzniknout náklady na použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a jejich použití kupující nenamítá. Před podáním objednávky může kupující zkontrolovat a měnit vstupní údaje v ní obsažené, které do objednávky vložil. 
 1. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazné akceptace prodávajícího s návrhem kupní smlouvy formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Jako přílohu e-mailu s akceptací prodávající zašle kupujícímu i tyto obchodní podmínky ve formátu PDF. Tato akceptace ze strany prodávajícího je potvrzením o uzavřené smlouvě. Doručení objednávky kupujícího je neprodleně prodávajícím potvrzeno e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou kupujícím v objednávce, což však ještě neznamená, že prodávající objednávku akceptoval a že byla uzavřena kupní smlouva. 
 1. Pokud zakoupené zboží neobsahuje návod, prodávající zašle kupujícímu návod k použití zakoupeného zboží ve formátu PDF (případně videonávod) společně s akceptací objednávky. 
 1. Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu v těchto případech: 
   

      a) Zboží není na skladě – v případě, že zboží objednané kupujícím už není na skladě, prodávající navrhne alternativní řešení formou dodání jiného zboží pro kupujícího. Pokud kupující nesouhlasí se změnou objednávky, je objednávka automaticky zrušena. 

      b) Falešná objednávka – jako falešná je označena objednávka v případě, že obsahuje nesmyslná data (není-li ji možné doručit), adresát o ní neví (hloupé žerty) nebo s ní nesouhlasí (v případě ověřování objednávky). V takovém případě se prodávající pokusí spojit se e-mailem či telefonem s kupujícím a vyjasnit vzniklou situaci. 

      c) Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Pokud kupující nesouhlasí se změnou objednávky, kterou mu prodávající navrhne, je objednávka automaticky zrušena. 

      d) Kupující objednává více než 10 kusů jednoho výrobku – v případě, že má kupující zájem o více než 10 kusů jednoho výrobku, je potřebné předem kontaktovat prodávajícího emailem a domluvit se na možnostech a podmínkách prodeje. 

      e) Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována. 
      f) Podvodná objednávka – v případě, že se jedná o kupujícího – fyzickou osobu podnikatele nebo obchodní korporaci, provozovatel si vyhrazuje právo na neuzavření kupní smlouvy, pokud si kupující objednává více než 1 kus zboží nebo se jedná o opakovanou objednávku stejného zboží v krátké časové souslednosti. 

 1. V případě neuzavření kupní smlouvy, když kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů od vyrozumění o neuzavření kupní smlouvy. 
 1. V případě změny objednávky je takto změněná objednávka závazná pro obě smluvní strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky externímu přepravci, či již zboží upravil na přání kupujícího. 
 1. Okamžikem uzavření kupní smlouvy je kupní smlouva pro smluvní strany závazná. Smlouva je po svém uzavření archivována prodávajícím a kupující ji může dohledat na svém účtu daného obchodu. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. 
 1. Objednané zboží bude zasíláno pouze a výlučně v rámci území České republiky. Není-li dohodnuto jinak, prodávající dodá zboží kupujícímu do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. V odůvodněných případech může prodávající požadovat prodloužení této lhůty.  
 1. V souladu s § 1829 Občanského zákoníku, může kupující – spotřebitel bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží. Toto zákonné oprávnění však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující – spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (například v mezidobí bylo zboží poškozeno nebo zničeno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající upozorňuje spotřebitele, že spotřebitel sám nese náklady spojené s vrácením zboží. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. 
 1. V případě, že věc při převzetí kupujícím má vady ve smyslu § 2161 Občanského zákoníku, má kupující právo požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. 
 1. Spotřebitel – kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. O nemožnosti odstoupení od smlouvy u konkrétního zakoupeného zboží prodávající kupujícího výslovně informuje. 
 1. Postup při odstoupení od smlouvy je takový, že spotřebitel zašle písemně na adresu prodávajícího oznámení o odstoupení od smlouvy, které musí obsahovat následující údaje: a) označení adresáta – prodávajícího, b) text, že spotřebitel odstupuje od smlouvy, c) číslo objednávky, d) datum objednání a datum převzetí zboží, e) jméno a příjmení spotřebitele, f) adresa spotřebitele, g) číslo svého bankovního účtu, na který mu bude vrácena kupní cena h) podpis spotřebitele a datum podpisu. Kupní cena bude vrácena spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o rozhodnutí odstoupit od smlouvy, a to včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Poté zašle vrácené zboží na adresu Radek Jeřábek servis/autodoprava, ags92, s.r.o., areál JZD Hvězdlice, 683 41, Hvězdlice, Tel. 775 785 469 a to pojištěným balíkem. Pokud dodané zboží bylo ve shodě s kupní smlouvou, náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese v plném rozsahu kupující. Zboží nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené a kompletní včetně veškerého příslušenství. Zákazník je povinen zboží při přepravě zabezpečit proti poškození (nejvhodnější je použití původního obalu). Současně vás prosíme o vrácení zejména původní visačky, čárového kódu a dalších dokladů vztahujících se ke zboží (jako např. záruční list, návody, kopie dokladu o koupi, apod.), bez kterých nejsme schopni zboží identifikovat a prodlužuje se doba zpracování nebo není možné zboží dát opět do prodeje. V případě, že bude hodnota zboží snížena v důsledku nakládání s ním jinak, než je nutné k jeho vyzkoušení, odpovídá za takové snížení hodnoty zboží zákazník a vrácená částka bude odpovídajícím způsobem snížena. V této souvislosti bychom chtěli upozornit, že ve lhůtě pro odstoupení není možné zboží běžným způsobem používat, ale pouze je vyzkoušet obdobným způsobem, jako by mohlo být vyzkoušeno v kamenném obchodě (tj. v případě oblečení to znamená vyzkoušet si, jak zboží zákazníkovi sedí a nikoliv je po dobu 14 dní běžně nosit, prát apod.). Při nesplnění lhůty k odstoupení od smlouvy, kdy odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno nejpozději 14. den od převzetí plnění, je takové odstoupení od smlouvy neplatné. Do 14 dnů od odstoupení od smlouvy musí spotřebitel koupené zboží vrátit prodávajícímu. 
 1. Prodávající může odstoupit od uzavřené kupní smlouvy v těchto případech: 
   

       a) objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. 

      b) dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou prodávající od dodavatele zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupení od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceny, je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 1. c) zboží nebude kupujícímu doručeno v dohodnuté lhůtě, nebo ve lhůtě 30 dnů od uzavření kupní smlouvy, není-li dohodnuta lhůta jiná.
 1. Platbu za objednané zboží je možno realizovat více způsoby, buď kurýrních služeb, nebo bankovním převodem, kdy částka musí být převedena na účet prodávajícího před odesláním zboží, nebo využitím platby platební kartou, nebo prostřednictvím platební brány, kterou nabízí prodávající. 
 1. V případě nákupu nad 15.000 Kč je potřeba objednávku uhradit předem, buď bankovním převodem nebo okamžitou platbou online. 
 1. Zákazník může provádět platby platebními kartami ve zjednodušené podobě, tj. bez nutnosti pokaždé zadávat všechny údaje platební karty. Token (virtuální identifikátor karty) bude vygenerován na základě údajů platební karty, které zákazník poskytl PayU. 
 1. Odeslání objednaného zboží závisí od jeho skladové dostupnosti, která je viditelně uvedena u každého výrobku na stránkách obchodu. U většiny výrobků probíhá odeslání následující pracovní den od uzavření kupní smlouvy. K této době je nutné ještě připočítat dobu dopravy – dle zvoleného způsobu dopravy. Cena jednotlivých způsobů dopravy je uvedena na stránkách obchodu. 
 1. Pokud probíhá slevová akce, která umožňuje kupujícím přihlášeným k jejich zákaznickému účtu provést jeden nákup se slevou, prodávající si vyhrazuje právo odmítnout poskytnout tuto slevu kupujícímu, pokud existuje podezření z vytváření vícenásobných účtů na stejnou osobu kupujícího za účelem neoprávněného získání slevy. 
 1. V případě využití služby Twisto ze strany kupujícího může prodávající své pohledávky za kupujícím postoupit společnosti Twisto payments a.s., sídlem Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 01615165, a to za podmínek uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách Twisto. 
 1. Využitím platební metody Twisto kupující souhlasí se „Všeobecnými obchodními podmínkami Twisto“ a bere na vědomí „Pravidla pro zpracování osobních údajů“ společnosti Twisto. Kupující výslovně souhlasí s postoupením pohledávky prodávajícího na uhrazení celkové kupní ceny (včetně případných nákladů na dopravu a dalších nákladů) objednaného zboží a/nebo služeb na společnost Twisto, a dále využitím platební metody Platba online kupující uzavírá se společností Twisto smlouvu o poskytnutí služby Platba online v souladu se „Všeobecnými obchodními podmínkami pro zákazníky služby Platba online“. 
 1. Jsou-li se zbožím poskytovány dárky a dojde k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vrácení dárků dobře možné, máme jako prodejce právo na peněžitou náhradu ve výši jejich obvyklé ceny. 

 

Reklamační řád 

 1. Reklamační řád se řídí Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele, a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v zákonné době uplatňována práva kupujícího – spotřebitele z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“). 
 1. Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady při opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené jejích obvyklým užíváním nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti) nebo je způsobena kupujícím, či vznikla nesprávným užíváním, nesprávnou údržbou, nebo mechanickým poškozením. 
 1. Prodávající neodpovídá za vady, jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím. 
 1. Prodávající odpovídá za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací pouze tehdy, pokud montáž či instalaci provedl sám podle kupní smlouvy nebo byla provedena třetí osobu na odpovědnost prodávajícího.  
 1. Práva z vadného plnění může kupující uplatnit do dvou let od převzetí zboží. Pokud se vada projeví v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. U použitého zboží je doba pro uplatnění práv z vadného plnění dvanáct měsíců od převzetí. 
 1. Pokud chce spotřebitel reklamovat zboží, je nutné zaslat e-mail na adresu servis@feedo.cz, kde uvede zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do 5 pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu. 
 1. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá usuzovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele). 
 1. Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Po posouzení vyrozumí ve stejných lhůtách zákazníka emailem o způsobu vyřízení reklamace. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. 
 1. Zboží je možné reklamovat v provozovně prodávajícího. 

Ochrana osobních údajů 

Podmínky zpracování osobních údajů 

Ustanovení závěrečná 

 1. Případné spory ze smluvního vztahu vzniklého způsobem popsaným výše, budou řešeny výhradně podle práva České republiky, a to věcně a místně příslušným soudem. 
 1. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem – lze řešit také mimosoudní cestou. Prodávající doporučuje kupujícímu – spotřebiteli – před započetím řešení sporu mimosoudní cestou pro vyřešení nastalé situace nejprve kontaktovat prodávajícího, a to v jakékoli formě. Kupující – spotřebitel – může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ADR platformy Webgate.ec.europa.eu 

Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ 

 1. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 
 1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek v případě změny jakýchkoliv souvisejících právních předpisů nebo v případě změny judikatury týkající se smluvních vztahů upravených těmito obchodními podmínkami. 
 1. Předchozí znění obchodních podmínek naleznete pod následujícím odkazem: https://www.feedo.cz/obchodni-podminky-platne-do-18.2.2024/ 
 1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 
 1. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 19.02.2024